مقالات

پیشنهاد انتشارات گیلنا برای یادگیری قسمت (2)

پیشنهاد انتشارات گیلنا برای یادگیری قسمت (2) آیا سوگیری و خوگیری یادگیری است؟ حساس شدن، فرایندی است که از طریق آن فرد نسبت به جنبه های معینی از محیطش حساس تر می شود. برای مثال، فردی که به طور معمول به نور یا صدای معینی پاسخ نمی دهد ممکن است …

تماس با خط 1
تماس با خط 2