مقالات

مقاله رتبه برتر از انتشارات گیلنا

مقاله رتبه برتر از انتشارات گیلنا احسان دلبندی که با کمک کنکور آسان است با اینکه از نعمت بینایی محروم است به دانشگاه تهران می رسد. من احسان دلبندی از اول راهنمایی در مدرسه خوابگاهی شهید محبی درس میخوندم اونجا کتاب های ما بریل بود و خیلی از سالها کتابها …

تماس با خط 1
تماس با خط 2